สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การศึกษาประวัติของศาสดา โดยใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนั้น ทำให้ได้ข้อคิดที่สำคัญซึ่งสามารถเตือนสติและเป็นหลักในการประพฤติในสังคมได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ส 1.1 ม.2/5 วิเคราะห์พุทธ-ประวัติ หรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

     ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน ตัวอย่างตามที่กำหนด

8. จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

 1. นักเรียนอธิบายพุทธประวัติ ตอนการผจญมารได้ถูกต้อง 

     ด้านทักษะและกระบวนการ

           2.  นักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องสมเหตุสมผล

     ด้านคุณลักษณะ

          3.  นักเรียนเสนอแนะวิธีการนำข้อคิดสำคัญจากพุทธประวัติ ตอนการผจญมารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 
        ด้านคุณลักษณะ
         3.  นักเรียนเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมของตนเองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  • คำถาม
  • วีดิทัศน์ เรื่อง พระพุทธ- เจ้าผจญมาร
  • ใบงานที่ 1 เรื่องพุทธ-ประวัติ ตอนการผจญมาร

            แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร
เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร 17 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)