สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนากับสังคม ส่งผลให้ศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
       ส 1.1 ม.2/3 วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ
 จุดประสงค์การเรียนรู้
      ด้านความรู้
         1.  นักเรียนอธิบายความสำคัญพระพุทธ- ศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติได้ถูกต้องครอบคลุมสาระสำคัญ
     ด้านทักษะและกระบวนการ
         2.  นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของ วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติได้อย่างสมเหตุสมผล
        ด้านคุณลักษณะ
         3.  ผู้เรียนเสนอแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- บัตรคำวัฒนธรรม

- กิจกรรม “พุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย”

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
เรื่อง ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ 14 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)