สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักคำสอนของศาสนามุ่งความสงบสุขของสังคมเป็นหลัก จึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.2/2 วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

        ด้านความรู้ 

1.  นักเรียนอธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถูกต้องครอบคลุมสาระสำคัญ

     ด้านทักษะและกระบวนการ 

          2.  จากข่าวที่กำหนดให้ นักเรียนวิเคราะห์หลักคำสอนของศาสนาที่ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสมเหตุสมผล 

     ด้านคุณลักษณะ

           3.  นักเรียนเสนอแนะแนวทางการประยุกต์หลักคำสอนของศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- ใบงานที่ 4 เรื่อง พระพุทธ ศาสนาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 10 ก.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)