สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการจัดระเบียบสังคมและ     มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.2/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

        ด้านความรู้ 

1.  นักเรียนอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซียได้ถูกต้อง

     ด้านทักษะและกระบวนการ 

          2.  นักเรียนใช้แผนที่ทวีปเอเชียในการอธิบายเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  สู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซียได้อย่างเหมาะสม

     ด้านคุณลักษณะ

           3.  นักเรียนยกตัวอย่างความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซียได้อย่างสมเหตุสมผล

 

การวัดผลและประเมินผล

  - ใบงานที่ 2 เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย

 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย 8 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
* ใบงานประกอบการสอน เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย