สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการจัดระเบียบสังคมและ มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.2/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

 จุดประสงค์การเรียนรู้

        ด้านความรู้ 

1.  นักเรียนอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามได้ถูกต้อง

     ด้านทักษะและกระบวนการ 

          2.  นักเรียนใช้แผนที่ทวีปเอเชียในการอธิบายเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  สู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามได้อย่างเหมาะสม

     ด้านคุณลักษณะ

           3.  นักเรียนยกตัวอย่างความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามได้อย่างสมเหตุสมผล

 

การวัดผลและประเมินผล

 - คำถาม

  - ใบงานที่ 2 เรื่องการเผยแผ่พระพุทธ- ศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม

 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม 3 ก.ค. 63 มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)