สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การท่องบทอาขยานส่วนใหญ่เป็นการท่องออกเสียง  การท่องบทอาขยานเป็นทำนองเสนาะช่วยให้บทอาขยานนั้นมีความไพเราะ ผู้ท่อง เกิดความสนใจจดจำบทอาขยานได้ดี  บทอาขยานช่วยจรรโลงใจและให้ข้อคิด  การท่องจำบทอาขยานทำให้จิตใจเบิกบาน เป็นเครื่องเตือนใจ และสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการสื่อสารได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
       ท 5.1 ม.2/5    ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
วัตถุประสงค์
    -บอกความหมายของอาขยานได้
    -บอกวัตถุประสงค์ของการท่องอาขยานได้
    -อธิบายประโยชน์ของการท่องจำบทอาขยานได้
    -ท่องจำบทอาขยาน เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาได้

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการท่องจำอาขยาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง การท่องจำบทอาขยาน
เรื่อง การท่องจำบทอาขยาน 9 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้)