สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง มีหลักในการอ่านที่ต้องนำไปฝึกปฏิบัติ และ ต้องมีมารยาทในการอ่าน การมีความรู้เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงจะช่วยให้อ่านได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ท 2.1 ม.2/1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สรุปความรู้เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงได้

  2. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินแผนผังความคิด เรื่องการอ่านออกเสียง

2. ประเมินเรื่อง การอ่านออกเสียง

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง หลักการอ่านออกเสียง
เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง 1 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)