สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่แสดงออกถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายของวัฒนธรรมได้
  2. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่ตนเองภาคภูมิใจได้
  3. ทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
  4. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มโดยยึดถือเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

การวัดผลและประเมินผล

     1. ประเมินจากการตอบคำถาม

     2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ชั่วโมง ความหมายของวัฒนธรรม
เรื่อง ความหมายของวัฒนธรรม 12 พ.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์