สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ย่อมมีการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการ ที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยรวมถึงได้รับความยุติธรรมในการบริโภคสินค้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

2. นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างมีเหตุผล

3. ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สิทธิหน้าที่ของเรา
ชั่วโมง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 5 พ.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์