สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          เด็กไม่สามารถช่วยเหลือหรือปกป้องตัวเองได้  ในบางครั้งจึงถูกทำร้าย ถูกเอารัดเอาเปรียบจึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองเด็ก เพื่อปกป้องสิทธิที่เด็กควรจะได้รับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุสิทธิที่เด็กควรได้รับความคุ้มครอง

2. วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

3. ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สิทธิหน้าที่ของเรา
ชั่วโมง กฎหมายคุ้มครองเด็ก
เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก 30 ต.ค. 2563 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์