สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการกระทำสิ่งใดก็ตาม ตราบใดที่การกระทำนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของตนเองผู้อื่น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือขัดต่อศีลธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

ส 2.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพได้อย่างเหมาะสม

2. อภิปรายความสำคัญของการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

3. ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สิทธิหน้าที่ของเรา
ชั่วโมง สิทธิมนุษยชน
เรื่อง สิทธิมนุษยชน 29 ต.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์