สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องเรียนรู้หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

             ส 2.2 ม.1/1 อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้

2. วิเคราะห์ผลจากการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล

 

3. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
ชั่วโมง รัฐธรรมนูญของเรา
เรื่อง รัฐธรรมนูญของเรา 9 ต.ค. 2563
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์