สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ และกำหนดสิทธิ หน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งที่พลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติตาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ส.2.2 ม.1/1 อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายควาหมายและความสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญได้อย่างมีเหตุผล

3. วิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
ชั่วโมง รู้จักกับรัฐธรรมนูญ
เรื่อง รู้จักกับรัฐธรรมนูญ 8 ต.ค. 2563
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์