สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide : CO2) เป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ในการสร้างน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นอาหารของพืช โดยพืชนำ CO2 เข้ามาทางปากใบ การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณ ของ CO2 ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น (ยกเว้นเมื่อปากใบปิดเพราะการขาดน้ำหรือลดการสูญเสียน้ำ) แต่หากปริมาณของ CO2 ในบรรยากาศสูงต่อเนื่องกันหลายวันพืชจะชะงักการเจริญเติบโต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์        

2. สามารถออกแบบการทดลองหาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่อง ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง (3) 23 ก.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอและใบกิจกรรม)