สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      สารบริสุทธิ์บางชนิดสามารถแยกสลายเป็นองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด ที่มีสมบัติต่างจากเดิม เมื่อได้รับพลังงานที่เหมาะสม เช่น เมื่อแยกน้ำซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์ ด้วยไฟฟ้า จะได้แก๊สออกซิเจน และแก๊สไฮโดรเจนในอัตราส่วนที่คงที่ แสดงว่า น้ำมีองค์ประกอบ 2 ชนิดมารวมตัวกัน สารบริสุทธิ์ที่สามารถแยกสลายเป็นองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด เรียกว่า สารประกอบ (compound) ส่วนสารบริสุทธิ์บางชนิดที่ไม่สามารถแยกสลายให้สารใหม่โดยวิธีทางเคมีได้  เพราะมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว เช่น ออกซิเจน และไฮโดรเจน เรียกว่า  ธาตุ (element)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม  ธาตุและสารประกอบ อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน  นิวตรอน และอิเล็กตรอน อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ  อโลหะ และกึ่งโลหะ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะวิเคราะห์และสรุปผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ     กึ่งโลหะ  และธาตุกัมมันตรังสีนำเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบกิจกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
เรื่อง สมบัติบางประการของธาตุ (2) 6 ส.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และตารางธาตุ)
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข