สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     จุดเดือด จุดหลอมเหลว และความหนาแน่น เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารบริสุทธิ์ชนิดนั้น ๆ โดยสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดจะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่ ที่ความดันบรรยากาศเดียวกันและมีความหนาแน่นเป็นค่าเฉพาะของสารนั้น ณ สถานะ อุณหภูมิ และความดันหนึ่ง ส่วนสารผสมมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวและความหนาแน่นไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับชนิดและอัตราส่วนของสารที่ผสมกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบกิจกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 29 ก.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข