สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว ส่วนสารผสมนั้นประกอบด้วยสารสองชนิดมารวมกัน ซึ่งสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่ สารผสมมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่คงที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวขงสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟแปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบกิจกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
เรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (3) 16 ก.ค. 2563 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอนและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข