สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว ส่วนสารผสมนั้นประกอบด้วยสารสองชนิดมารวมกันซึ่งสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่ สารผสมมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่คงที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวขงสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

3. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
เรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 15 ก.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข