สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักวิทยาศาสตร์จะต้องมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีความเป็นเหตุเป็นผล มีความคิดริเริ่ม มีความมานะพยายามและอดทน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ได้

2. ยกตัวอย่างผลงานและวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์        

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
เรื่อง ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ (2) 9 ก.ค. 2563
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข