สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กระบวนการในการได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การตั้งปํญหา การตั้งสมมติฐาน การเก็บข้อมูลหรือการทดลอง (เพื่อทดสอบสมมติฐาน) การสรุปข้อมูลเป็นความรู้ใหม่ กระบวนการทำงานดังกล่าว เป็นการเลียนแบบกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกแบบการทดลองสรุปผลการทดลอง

2. สร้างคำอธิบายจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสรุปผลการทดลอง) 8 ก.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข