สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้ศึกษาจำเป็นต้องวิพากษ์หลักฐานอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.1/3 นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

จุดประสงค์

1. อธิบายความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

ทักษะและกระบวนการ 

2. จำแนกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

3.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

1.อธิบายความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

2.จำแนกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง                                        

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 10 ส.ค. 2563
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย