สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำกริยาที่ใช้แสดงการกระทำ แสดงอาการ หรือแสดงสภาพของคำนามและคำสรรพนามในประโยคเป็นคำกริยา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          4.1 ม. 1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหน้าที่ของคำกริยาได้

2. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำกริยาได้

3. ใช้คำกริยาได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. เครื่องมือ

ใบงาน เรื่อง คำกริยา

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
ชั่วโมง หน้าที่ของคำกริยา
เรื่อง หน้าที่ของคำกริยา (1) 30 ก.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
ครูผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย