สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแล้วจับใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พูดสนทนาโต้ตอบ เกี่ยวกับครอบครัว โดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องและเขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.2 ม.2/1) สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

1. ระบุคำศัพท์อาชีพตามรูปภาพที่กำหนดได้ถูกต้อง

2. เขียนประโยคคำถามและคำตอบเกี่ยวกับอาชีพได้ถูกต้องตามโครงสร้าง

ด้านทักษะและกระบวนการ

พูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-ใบงานฝึกเขียนถามตอบอาชีพของคนในครอบครัว

-แบบบันทึกการสังเกตการทำกิจกรรม

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง เรื่อง What is your father’s job?
เรื่อง What is your father’s job? 3 ส.ค.63 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)