สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง บอกรายละเอียดสนับสนุน และ เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ต 1.1 ม.2/4     เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ

จุดประสงค์ 

1. บอกหลักการอ่านเวลาแบบ American English & British English  ได้ถูกต้อง

2. อ่านเวลาแบบ American English & British English ได้ถูกต้อง

3. เขียนระบุเวลาแบบ American English & British English ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบฝึกหัดการเขียนการอ่านเวลาแบบ American English& British English

2. กิจกรรม Count the Numbers

3.กิจกรรรม Listen and Touch

4.แบบฝึกหัดการเขียนการอ่านเวลาแบบ American English& British English

5.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง เรื่อง Telling the time in American English & British English
เรื่อง Telling the time in American English & British English 10 ก.ค.63 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)