สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ต 1.1 ม.2/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

จุดประสงค์ 

1.ระบุคำศัพท์กิจวัตรประจำวันตามรูปภาพที่กำหนดได้ถูกต้อง

2.อ่านออกเสียงคำศัพท์กิจวัตรประจำวันได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน

2.การสังเกต

3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง เรื่อง Things to do every day
เรื่อง Things to do every day 3 ก.ค.63 (มีใบงานและบัตรคำประกอบสื่อการเรียนการสอน)