สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความเสมอภาคทางเพศ เป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงบทบาทของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ภายในกรอบที่เหมาะสมของวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ ๒.๑ ม.๒/๔ อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    เลือกการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสมกับสังคมไทยได้

ด้านคุณลักษณะ

                     ๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     ๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

        ๔. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

๑. วิธีการ

๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

๓. เกณฑ์

                   ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ วันที่ 25 ก.ย 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน