สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขีดความสามารถของสถานบริการสุขภาพในแต่ละระดับและประเมินปัญหาสุขภาพตนเองก่อน จะช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสุขภาพเป็นไปได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ ๔.๑ ม.๒/๑ เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายถึงแหล่งบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐและเอกชนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    เลือกใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ด้านคุณลักษณะ

                     ๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     ๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                     ๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

       ๔. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

๑. วิธีการ

 ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

                  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 18 ก.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน