สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง การถูกทำร้าย การถูกละเลยทอดทิ้งและการถูกแสวงประโยชน์ ความรุนแรงสามารถส่งผลกระทบอย่างทันทีต่อบาดเจ็บทางกาย พัฒนาการ  ความสามารถในการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ ๒.๑ ม.๒/๓ อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

         วิเคราะห์ประโยชน์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้

ด้านคุณลักษณะ

                     ๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     ๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                     ๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

      ๔. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

๑. วิธีการ

๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (สมุดเล่มเล็กเรื่อง ประโยชน์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ การคุ้มครองเด็ก

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

                   ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

  •  
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง สิทธิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 11 ก.ย. 63
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน