สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงควบคุมอาการและรักษาแบบประคองอาการเท่านั้น การป้องกันที่ถูกต้องจึงเป็นทางเลือกที่ควรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิตเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

         พ ๒.๑ ม.๒/๓ อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

          วิเคราะห์โอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีได้

ด้านคุณลักษณะ

                     ๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     ๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                     ๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

       ๔. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

             ๑. วิธีการ

     ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ วันที่ 28 ส.ค. 63(มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน