สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นโรคที่สามารถเป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่พบมากในหมู่วัยรุ่น เนื่องจาก 

วัยรุ่นในปัจจุบัน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองทำให้

ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ ๒.๑ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

           วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้

ด้านคุณลักษณะ

                     ๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย              ๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                     ๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน ๔. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

      

การวัดผลและประเมินผล

             ๑. วิธีการ

๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (แผ่นพับ)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

                     ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 21 ส.ค. 63
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน