สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ จะทำให้ทราบปัญหาและผลกระทบที่ 

 เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และทำให้สามารถป้องกันตนเอง ในเรื่องเพศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ ๒.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศได้

ด้านคุณลักษณะ

                     ๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     ๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                    ๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

       ๔. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

             ๑. วิธีการ

     ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

                     ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ วันที่ 7 ส.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน