สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ จะทำให้ทราบปัญหาและผลกระทบที่

เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และทำให้สามารถป้องกันตนเอง ในเรื่องเพศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ ๒.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายเจตคติในเรื่องเพศได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    วิเคราะห์เจตคติในเรื่องเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยได้

ด้านคุณลักษณะ

                     ๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     ๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                     ๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

       ๔. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

 ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

๑.๕ ทดสอบก่อนเรียน (ดำเนินการนอกเวลาเรียน)

เครื่องมือ

               ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

               ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

             ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง เจตคติในเรื่องเพศ วันที่ 24 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้ และแบบทดสอบก่อนเรียน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน