สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์การศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงและใช้ทักษะในการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ ๕.๒ ม.๒/๒ อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    วิเคราะห์วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพได้

ด้านคุณลักษณะ

                     1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                     3. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

      4 แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

 1. ตรวจคำตอบ

 2. ตรวจผลงาน (ใบงาน)

 3. สังเกตพฤติกรรม

 4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

                   1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   2.  แบบสังเกต (รูบิค)

 เกณฑ์ 

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

         

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง วันที่ 17 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน