สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์การศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงและใช้ทักษะในการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ ๕.๒ ม.๒/๒ อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    วิเคราะห์วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพได้

ด้านคุณลักษณะ

                     1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                     3.  แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

       4.แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

             1. วิธีการ

1.1ตรวจคำตอบ

1.2ตรวจผลงาน (ใบงาน)

1.3สังเกตพฤติกรรม

1.4ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             2. เครื่องมือ

                    2.1มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    2.2แบบสังเกต (รูบิค)

             3. เกณฑ์ 

                   ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

      

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง วันที่ 10 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน