สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การทำความเข้าใจ สามารถยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการมีสุขภาวะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           พ 1.1 ม.2/2 ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  

           สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น  

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของวัยรุ่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตที่เกิดจากปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย                    2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
  2. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน  4. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.1 ตรวจคำตอบ

1.2 ตรวจผลงาน (ใบงาน)

1.3 สังเกตพฤติกรรม

1.4 ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

 เครื่องมือ

            2.1 มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

            2.2 แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

         

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 26 มิ.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน