สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ปัจจัยด้านพันธุกรรม ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม     

            และสติปัญญา การทำความเข้าใจ สามารถยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการ 

            มีสุขภาวะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ ๑.๑ ม.๒/๒ ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  

           สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น  

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายความสำคัญของพันธุกรรมกับการเปลี่ยนแปลงต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    วิเคราะห์ผลกระทบของพันธุกรรมที่มีต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย               2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

      3.  แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน     4. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 ตรวจคำตอบ

1.2 ตรวจผลงาน (ใบงาน)

1.3 สังเกตพฤติกรรม

1.4 ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

2. เครื่องมือ

                    2.1  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    2.2  แบบสังเกต (รูบิค)

3. เกณฑ์

                  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง ปัจจัยด้านพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 19 มิ.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน