สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น มีแบบแผนเดียวกัน แต่ละคนจะแตกต่างกันไปหรืออาจมี 

ความผิดปกติเกิดขึ้นได้ ปัจจัยสำคัญที่มีผล ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นในทุกมิติสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ ๑.๑ ม.๒/๒ ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น                   

         จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

            อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

  วิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่นได้

ด้านคุณลักษณะ

 1.แสดงพฤติกรรมการมีวินัย                     2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

   3. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน     4. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจผลงาน (ใบงาน)

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

  1.4  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

2. เครื่องมือ

                    2.1 มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    2.2  แบบสังเกต (รูบิค) 

๓. เกณฑ์

                   ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

      

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น วันที่ 12 มิ.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน