สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองเราจึงต้องรู้จักและเข้าใจตนเองอย่าง ถูกต้อง พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          พ ๑.๑ ม.๒/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่น

         จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

           อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย
  2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
  3.  แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน
  4.  แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

             1. วิธีการ

 ตรวจคำตอบ

ตรวจผลงาน (ใบงาน)

สังเกตพฤติกรรม

ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             2. เครื่องมือ

                    มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   แบบสังเกต (รูบิค)

การประเมินผล

             1.วิธีการ

 ตรวจคำตอบ

ตรวจผลงาน (ใบงาน)

สังเกตพฤติกรรม

 ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             2. เครื่องมือ

                     มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                     แบบสังเกต (รูบิค)

            3. เกณฑ์

                     ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง วันที่ 5 มิ.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน