สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างรวดเร็วการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ จะช่วยให้พัฒนาการสมวัยสามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ม.๒/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่น

ด้านความรู้

         อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

          วิเคราะห์ข้อมูลด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย
  2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

       3.แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

       4. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ

1.1 ตรวจคำตอบ

1.2 ตรวจผลงาน (ใบงาน)

1.3 สังเกตพฤติกรรม

1.4 ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             2. เครื่องมือ

2.1 มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2.2  แบบสังเกต (รูบิค)

  

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 29 พ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน