สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนะนำการเรียน ข้อตกลงการเรียน การเก็บคะแนน การวัดและการ  ปะเมินผล พร้อมทั้งสำรวจความต้องการของนักเรียน ด้านมิติออกอากาศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

อธิบายความสำคัญของการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของตนเองเกี่ยวกับสุขภาพได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์วิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสม กับวิธีการเรียน การวัดและประเมินผลได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

3. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ

1.1 ตรวจคำตอบ

1.2 ตรวจผลงาน (ใบงาน)

1.3 สังเกตพฤติกรรม

1.4 ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

                    1.5  แบบทดสอบก่อนเรียน  (ทดสอบนอกตารางเรียน) 

             2.เครื่องมือ

                    2.1  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    2.2  แบบสังเกต (รูบิค)

  

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง การปฐมนิเทศ / แนะนำรายวิชา / ข้อตกลงทางการเรียน วันที่ 22 พ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน