สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ร่างกายของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทาง ร่างกายส่งผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ และ สังคม รวมถึงความต้องการของวัยรุ่น วัยรุ่น จึงต้องมีวิธีในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถดูแล ตนเองได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อ เข้าสู่วัยหนุ่มสาว 

2 บอกวิธีการดูแลร่างกาย และจิตใจ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงได้   

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบสืบพันธุ์ 4
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (4) วันที่ 10 ก.ย. 63