สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ร่างกายมนุษย์มีการผลิตฮอร์โมนเพศ ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะ ทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ การ เปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเมื่อเข้าสู่ช่วง วัยรุ่นทั้งชายและหญิงจึงทำให้มีการ เปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย และอารมณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายผลของฮอร์โมนเพศที่ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงร่างกาย และอารมณ์ของ เพศชายและเพศหญิงได้ 

2ระบุฮอร์โมนเพศชาย และฮอร์โมนเพศ หญิงได้  กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบสืบพันธุ์ 3
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (3) วันที่ 10 ก.ย. 63