สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง มีหน้าที่ร่วมกันในการสร้างเซลล์ สืบพันธุ์เพศหญิง ได้แก่ ไข่ อวัยวะที่สำคัญในระบบสืบพันธุ์เพศชาย ได้แก่ มดลูก ปากมดลูก ท่อนำไข่ รังไข่ ช่องคลอด ปุ่มกระสัน แคมเล็ก แคมใหญ่ และเนินหัวเหน่า”

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ระบุโครงสร้างของอวัยวะในระบบ สืบพันธุ์เพศหญิงและชายจากแบบจำลองได้

.2 อธิบายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ เพศหญิงและเพศชายจากแบบจำลองได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบสืบพันธุ์ 2
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 2 วันที่ 3 ก.ย. 63 (มีใบกิจกรรม)