สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ มีระบบ สืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ทำ หน้าที่เฉพาะส่วนอัณฑะในเพศชาย ทำหน้าที่ผลิตเซลล์อสุจิ       

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุโครงสร้างของอวัยวะในระบบ สืบพันธุ์เพศชายจากแบบจำลองได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบสืบพันธุ์ 1
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์1 วันที่ 3 ก.ย. 63