สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. ความสามารถในการตอบสนองของแต่ละคนจะ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ของอวัยวะรับความรู้สึก เช่น ตา และประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมกันระหว่างกล้ามเนื้อกับระบบประสาท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1  ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ ประสาทโดยการบอกแนวทางในการ ดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตราย ต่อสมอง และไขสันหลัง

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบประสาท 2
เรื่อง ระบบประสาท 2 วันที่ 31 ส.ค. 63