สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. ระบบประสาทประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท หน่วยย่อยของสมองและไขสันหลัง ได้แก่ เซลล์ประสาท ซึ่งประกอบด้วยตัวเซลล์และเส้นใยประสาท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์/ตัวชีวัด

          8.1  ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ อวัยวะใน ระบบประสาทส่วนกลาง ในการควบคุมการทำงานต่างๆ ของ ร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบประสาท 1
เรื่อง ระบบประสาท 1 วันที่ 27 ส.ค. 63