สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สาเหตุของโรคไตเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเกลือแร่ในปริมาณสูง หรืออาหารที่มีรสเค็มจัด การใช้ยาบางชนิดที่มีผลเสียต่อไต การเป็นโรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวานเรื้อรัง ดังนั้นวิธีลดปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นได้จากการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนลดการรับประทานอาหารที่เค็มจัด ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ไม่สูบบุหรี่หรือสารเสพติด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 รวบรวมข้อมูลและนำเสนอวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบขับถ่าย 3
เรื่อง ระบบขับถ่าย (3) วันที่ 27 ส.ค. 63 (มีใบความรู้)