สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ไตทำหน้าที่กรองสาร ดูดกลับสาร และขับถ่ายของเสียรวมถึงสารส่วนสารส่วนเกินออกจากร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการจำจัดของเสียออกทางไตได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบขับถ่าย 1
เรื่อง ระบบขับถ่าย (1) วันที่ 20 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)