สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. ความจุอากาศของปอดของแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศ โดยเฉลี่ยแล้วเพศชายมีความจุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สังเกตและอธิบายกลไกการหายใจเข้าและหายใจออกโดยใช้การทำงานของปอด

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบหายใจ 3
เรื่อง ระบบหายใจ (3) วันที่ 17 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)