สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และหัวใจคลายตัวเพื่อรับเลือด จะทำให้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยการจับชีพจร

2 ออกแบบการทดลองและทดลองเปรียบเทียบวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบหมุนเวียนเลือด 4
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 4 วันที่ 10 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)